Fizika
Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes

A vizsga formája
Középszinten: írásbeli és szóbeli.
Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

A fizika érettségi vizsga célja

A középszintű fizika érettségi alapvetően olyan vizsga, ami a fizika tantárgy elsajátítása során szerzett műveltséget kéri számon, és mint ilyen, nem elsődlegesen a szakirányú természettudományos felsőoktatás igényeit hivatott kiszolgálni, és nem elsősorban az összetett számítási feladatok megoldására helyezi a hangsúlyt. Célja azok számára vizsgalehetőséget nyújtani, akikhez közel áll a természettudományos gondolkodás, akik kíváncsiak arra, hogy a környezetünkben található eszközök, megfigyelhető folyamatok hogyan értelmezhetők, írhatók le a fizika eszközrendszerével, de nem feltétlenül műszaki vagy fizikusi pályát választanak. A középszintű érettségi feladataiban különös hangsúlyt nyernek az általános természettudományos kompetenciák. A vizsgált problémák a feladat típusától függetlenül elsősorban kontextusban, a napi élethez kötődően jelennek meg. A vizsga széleskörű ismeretrendszerre épül, amely a vizsgaleírásban szereplő elvárt ismereteken túl olyan új ismeretek feldolgozását is elvárja, amelyeket a vizsga feladatai explicit módon tartalmaznak. A tanulói teljesítményt az érettségi vizsgaleírás általános követelményeiben rögzített kompetenciákkal összhangban ezen új információk megértése, értelmezése, kezelése jelenti.

Továbbá a középszintű fizika érettségi vizsga célja annak megállapítása is, hogy a vizsgázó
– rendelkezik-e a köznapi műveltség részét képező fizikai ismeretekkel;
– képes-e ismereteit a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével összekapcsolni;
– képes-e megérteni a hétköznapi életben használt eszközök működését;
– ismeri-e a természettudományos gondolkodás, a természettudományok művelése során egyetemessé fejlődött megismerési módszerek alapvető sajátosságait;
– képes-e az alapmennyiségek mérésére, a mért adatokból egyszerű számításokkal meghatározható további mennyiségek értékeire következtetni;
– képes-e egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletet elvégezni, valamint a kísérleti tapasztalatokat kiértékelni, grafikont elemezni;
– rendelkezik-e a mértékekkel, mértékrendszerekkel, mennyiségekkel összefüggő gyakorlatias látásmóddal és arányérzékkel;
– képes-e a tananyag által közvetített műveltségi anyag alapvető fontosságú tényeit és az ezekből következő alaptörvényeket, összefüggéseket szabatosan kifejteni;
– megérti-e a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegét;
– ismeri-e a fizikatörténet legfontosabb eseményeit és személyiségeit, a tananyag által közvetített legjelentősebb kultúrtörténeti vonatkozásokat;
– képes-e a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő egyszerűbb problémák felismerésére és megértésére;
– képes-e a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő egyszerűbb problémák megértésére, és a lehetséges megoldási lehetőségek mérlegelésére.

Az emelt szintű fizika érettségi elsősorban a felsőoktatásban a fizikusi és mérnöki szakirányt választók, valamint az orvosi pályára készülők szakirányú érettségije. Célja, hogy a vizsgára való felkészülés előkészítse a felsőfokú tanulmányi követelményeknek való megfelelést. Az emelt szintű érettségi vizsga során jelentős szerepet kapnak az összetett számítási feladatok. A vizsga elsősorban az érettségi követelmények általános leírásában szereplő természettudományos kompetenciákat kéri számon, azonban törekszik a feladatok és problémák kontextusba helyezésére is, továbbá a mindennapi élet problémáinak megragadására. Az emelt szintű érettségi elsődleges célnak a vizsgaleírásban rögzített tartalmi elemek mind teljesebb számonkérését tekinti.
Továbbá az emelt szintű fizika érettségi vizsga célja annak megállapítása is, hogy a vizsgázó
– elsajátította-e a követelményekben előírt ismereteket;
– képes-e az ismeretanyag belső összefüggéseit, az egyes témakörök közötti kapcsolatokat áttekinteni, felismerni;
– tudja-e ismereteit jelenségek értelmezésében, problémák megoldásában – a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva – alkalmazni;
– járatos-e a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereiben;
– ismeri-e a természettudományos gondolkodás, a természettudományok művelése során egyetemessé fejlődött megismerési módszerek alapvető sajátosságait, felismeri-e alkalmazásukat;
– képes-e a tanultak alapján lefolytatható fizikai mérés, kísérlet megtervezésére és elvégzésére, valamint a kísérleti tapasztalatok kiértékelésére, következtetések levonására, grafikonelemzésre;
– rendelkezik-e a mértékekkel, mértékrendszerekkel, mennyiségekkel összefüggő gyakorlatias látásmóddal és arányérzékkel, pontosan használja-e a mértékegységeket;
– képes-e a tananyag által közvetített műveltségi anyag logikai csomópontjait képező, alapvető fontosságú tényeket és az ezekből következő alaptörvényeket, összefüggéseket szabatosan kifejteni, megmagyarázni;
– képes-e a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségeket értelmezni;
– ismeri-e a legfontosabb technikai eszközök, rendszerek működési elveit, és képes-e megérteni az összetettebb eszközök működését;
– rendelkezik-e több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett fizikai feladatok, problémák megoldási képességével;
– tájékozott-e a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban;
– képes-e a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő problémák megértésére és elemzésére;
– képes-e a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő, összetettebb problémák felismerésére és megértésére;
– képes-e a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő, összetettebb problémák megértésére és a lehetséges megoldási lehetőségek mérlegelésére.”

Forrás: https://njt.hu/jogszabaly/1997-100-20-22


A VIZSGA LEÍRÁSA


RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
A közzététel időpontja: 2021. július 16.
Az alkalmazás kezdő dátuma: 2022. január 1.Az emelt szintű mérési feladatok 2024-ben
Az Oktatási Hivatal által kiadott nyilvános anyag forrása: itt
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2024tavaszi_vizsgaidoszak/2024tavasz_kozismereti_targyak


Az emelt szintű mérési feladatok elvárt időtartama


Emelt szóbeli témakörök – röviden

Lásd még: https://www.fizikatanarok.hu/fizika-erettsegi-feladatok/emelt-szintu-fizika-erettsegi-feladatok-es-megoldasok/


Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók


Fizika középszint szóbeli kísérlet lista


A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei illetve kísérletei és egyszerű mérései (változott: 2024. 01. 15.)


Fizika középszint szóbeli kísérlet lista a TELEKI-ben 2024-ben !!! (publikus: 2024.04.01-től)


Segédanyagok
Dr. Juhász András: mérések 2017-ben
Segédanyagok: http://leowey.pe.hu/fizika/erettsegi
Kísérletező fizika a középszintű érettségin lásd részletek
Jó gyakorlatok, kísérletek, leírások (FIZIKAI KÍSÉRLETEK ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁBAN)
Minta érettségi feladatok itt (kidolgozott érettségi tételek)

Kísérletek videón:

A Wheatstone-hidas ellenállásmerés
https://youtu.be/sCwJ7TiIXCs?si=ad-fU_HF_AWG2f8y

Áramkörök – Wheatstone-híd kapcsolás
https://youtu.be/NZQpV4rxkCg?si=M1G24q4gTcyOBVQC

Zseblámpaizzó ellenállásának mérése Wheatstone-híddal (emelt érettségi tétel)
https://youtu.be/Z64zw4hlFmg?si=1-DYW64cblFrwnxD

Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben
https://youtu.be/ZuMqAXCMmdE?si=l4ARqYU-81WU6j6O
https://youtu.be/mNhGQrZlL2A?si=aTrxlDSy17r8pSyf